Shaar HaYichud The Gate of Unity Chapter 51

Shaar HaYichud

The Gate of Unity

By

The Holy Rabbi Dov Ber of Lubavitch

Translated and Annotated by Shimon Markel

Edited by Rabbi A. Markel

Copyright © 2004

Chapter 51

 

ומעתה יש להבין בענין המסך שבין אצי’ לבריאה והמל’ בוקע המסך כו’ כנ”ל

We must now understand the matter of the screen (Masach) which is between Atzilut and Briyah,[1] and [that] Malchut penetrates the screen etc,[2] as mentioned previously.

להיות ידוע בענין כי עמך מקור חיים באורך נראה אור שהוא הנק’ אור של תולדה כמו אור הנראה מתוך המסך

For it is known regarding the verse,[3] “For with You is the source of life, in Your light is light seen,” which is what is called an offspring light, like a light which is seen through a screen.

שעיקר האור העצמי נשאר למעלה מן המסך ואין ההארה רק מהעלם אור העצמי שנתעלם בתוך עובי המסך שבוקע ומאיר שנק’ הארה דהארה

That is, the primary essential light remains above the screen and there is only a glimmer from the concealed essential light which is hidden within the density of the screen and penetrates and radiates [through], which is called a glimmer of a glimmer.

והוא ענין אתוון אתגליפו כו’ כצורת אות הנחקק בשעוה שנשאר בשעוה רק רושם העלם האות העצמי שבחותם כו’

This is like the matter of[4] “He engraved letters etc,” which is like the form of a letter which is pressed into the wax, which is only an impression of the concealed essential letter of the seal etc.

כך רק בחי’ הארה דהארה דבחי’ המל’ דמל’ דהיינו הבוקע ומאיר ממנה מתוך המסך כו’ ונעשה כתר לבריא’ כו’ וזהו באורך נרא’ אור כו’.

Likewise, it is only the aspect of a glimmer of a glimmer of the aspect of Malchut of Malchut which penetrates and is seen to radiate from within the screen etc., and becomes Keter of Briyah etc., which is the [matter of] “in Your light is light seen etc.”

וע”ז אמרו כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא כו’ וכמ”ש ישת חשך סתרו כו’ והוא ג”כ בחי’ הצמצו’ דשם אלקים כמ”ש שמש ומגן הוי’ אלקים כנרתק השמש כו’

Regarding this it states about the creation of the world that,[5] “At first there was darkness and then light returned etc,” or as stated,[6] “He made darkness His hiding place etc,” and this is also the matter of the Tzimtzum-constriction of the name Elokim, as it states,[7] “For Hashem Elokim is a sun and a shield,” i.e. it is like a sheath to the sun etc.

 (כידוע בענין ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקים כו’ וכן מ”ש יושב בסתר עליון בצל שדי שאמ’ לעולמו די כו’)

(This is as known regarding the verse,[8] “And Moshe approached the thick darkness where G-d was etc.” and similarly,[9] “You who dwells in the supernal concealment, in the shadow of the Almighty (Sha-dai) etc,” i.e. The One who said to his world “Dai-stop.” etc.[10])

ושרש ענין המסך הזה הוא נעשה מבחי’ לבוש החשמ”ל דחיצונית בינה שמקיף עד מתחת רגלי דזו”נ כו’ כנ”ל

Now the root of the matter of this Masach – screen is that it is made from the aspect of the garment of the Chashmal from the externality of Binah which encompasses until beneath the feat of Zeir Anpin and Nukvah etc.,[11] as previously mentioned.

וכמ”ש במ”א בענין עד הגל הזה כו’ שזהו כדמיון גל אבנים המפסיק כו’

This is in accordance with what is stated elsewhere regarding the verse,[12] “This heap of stones shall be witness etc,” that it is comparable to a heap of stones which separates etc.

להיות שגופו של מסך ופרגוד זה נעשה מצרופי אותיו’ שנק’ אבני’ בס”י והאותיו’ שהמה בלתי מסודרי’ כמו גל אבני’ זע”ז הן כמו בחי’ מסך הארוג מחוטין המבדיל ומפסיק

This is because the essence of the matter of this screen and curtain is that it is made from the combinations of letters which are called “stones” in Sefer Yetzirah,[13] and the letters which are not properly ordered are like a heap of stones one upon the other, and are like the aspect of a screen which is woven of threads and causes a break and separation.

וכדוגמא שאנו רואים באותיות הדבור שכאשר הן מסודרים עפ”י שכל מאיר בהן אור השכל להדיא שיוכל המקבל להבין כמו שמשיגו המשפיע ממש

This is comparable to what we observe with the letters of speech, that when they are properly ordered according to the intellect, the light of the intellect clearly radiates within them, so that the recipient is able to understand [the matter] exactly as the influencer [intends].

משא”כ כשאין מסודרים לא ישיגנו המקבל כלל

In contrast, when they are not properly ordered the recipient will not grasp them altogether.

 (וכמו אור שכל וחכמה הגנוז בהעלם במשל וחידה בענין זר לגמרי רק שמ”מ עומד מתוכו על אותו אור השכל נק’ גם זה בשם בקיעת מסך כאור השמש הנראה בבקיעת אור השחר דרך עובי הרקיע כו’ וכמ”ש במ”א)

(This is also similar to the light of the intellect and wisdom which is concealed and hidden within an analogy or riddle about a completely foreign matter, yet through it he is able to come to that intellectual light.  This too is called a penetration of the screen, similar to the light of the sun as it is seen when its rays break through the thickness of the morning fog, as explained elsewhere.)

ולהיות כי אין ערך בין אצי’ לבריאה ע”כ הוצרך להיות בחי’ צמצום דמסך הזה

Since there is no comparison between Atzilut and Briyah, therefore there needed to be this aspect of the Tzimtzum of the screen.

 (כמו שהוצרך להיות בחי’ צמצום הראשון הנק’ מק”פ וחלל ריקן בין העצמו’ דאא”ס להיות מקור להמשכת הקו כו’ כמ”ש למעלה

(This is similar to how there needed to be the aspect of the first Tzimtzum which is called the empty place and vacant space between the Essence of the Infinite Light, to be the source for the drawing down of the Kav-line etc., as previously explained.

רק שם היה בחי’ העלם והתכללו’ האור בעצמו’ הנק’ מק”פ ולא בחי’ מסך ממש כמו דוגמ’ התעלמו’ הידיע’ באריכות בשעה ששונה בקיצור כו’ כנ”ל לפי שהכל בבחי’ עצמותו עדיין

Only that there [in the Essence], it was an aspect of concealment and inclusion of the light within His Essence, and is called the Makom Panuy – Empty place, rather than an actual screen.  This was compared to the concealment of one’s own expansive knowledge, at a time when one reviews it in summary etc., as discussed previously.  This is because all of this is still within the aspect of His Essence.

משא”כ מאצי’ לבריא’ מבחי’ בב”ג להיות מקור לבע”ג ממש הוצרך להיות מסך בהפסק גמור

This is not the case from Atzilut to Briyah because from an aspect of limitlessness to become the source of actual limitation it is necessary for there to be a screen in a way of complete separation.

אבל יש בו יתרון מעל’ במה שהמסך עצמו נעש’ מבעל הצמצום כמו מי שעשה את המשל לנמשל או מי שעושה הצירופים דאותיות בלתי מסודרי’ וכה”ג שאין הפסק המסך הזה ענין הפסק והבדל אמיתי לעצמו רק לגבי המקבלים בלבד וכהדין קמצא דלבושי’ מיניה ובי’ כו’ וכמ”ש בלק”א)

Nevertheless, there is a great benefit in the fact that the screen itself is made by He who made the Tzimtzum-constriction Himself, like a person who [himself] makes the analogy for the analogue, or like one who [intentionally] mixes the order of the letters and the like, because of which this separation of the screen is not a true break or separation for Himself, but only in relation to the recipients.  This is analogous to a snail whose garment is of himself and part of himself etc,[14] as explained in Tanya.[15])

(והיינו אני ראשון בצמצום הראשון דמק”פ ואני אחרון בצמצום האחרון מאצי’ לבי”ע כו’ משום דסוף מעשה זו דאצי’ עלה בתחלת המחשבה ורצון דמל’ דא”ס כו’ וד”ל)

(This is the meaning of[16] “[I am first, and I am last].”  That is, “I am first” with the first Tzimtzum of the empty place, and “I am last” with the final Tzimtzum between Atzilut and Briyah etc., because this end action of Atzilut arose first in the thought and desire of Malchut of Ein Sof etc.  This will suffice for the understanding.)

והנה ידוע דזהו שרש ענין בשכמל”ו בחי’ יח”ת דמל’ דהיינו בחי’ הארת ע”ס דמל’ דאצי’ בבריאה כו’ בבחי’ הארה דהארה הנ”ל כמ”ש באורך נראה אור כו’

Now, as known, this is the root of the matter of “Blessed be the name of His glorious kingship forever and ever etc,” which is the aspect of the “Lower Unity” (Yichuda Tata’a) of Malchut.[17]  That is, it is the radiance of the ten Sefirot of Malchut of Atzilut within Briyah in the aforementioned aspect of a “glimmer of a glimmer,” as it states, “In your light is light seen etc.”

וז”ש כי הוי’ הוא האלקי’ וכו’ וכידוע בענין המאמר דכגוונא דאינון מתייחדין לעילא שהוא בחי’ יחוד דזו”נ בבחי’ אצי’ אוף הכי איהי המל’ אתייחדת לתתא בכורסייא דבריאה כו’

Regarding this it states,[18] “Havayeh, He is Elokim etc.,” and as known regarding the statement,[19] “Just as they are unified above” referring to the union of Zeir Anpin and Nukvah in the aspect of Atzilut, “so likewise is she unified below” referring to Malchut in the “Throne” (which is called) Briyah etc.

והיינו שאמרו השבטים ששרשם בו”ק דבריא’ ליעקב בעל עולם האצי’ כשם שאין בלבך אלא אחד בבחי’ יחודא עילאה דאצי’ דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד9 כו’ כך אין בלבנו בבחי’ מל’ דאצי’ בבריאה אלא אחד יחודא תתאה כו’

This, then, is what the tribes who are rooted in the six directions of Briyah said to Yaakov who is the master of the world of Atzilut,[20] “Just as in your heart there is only One” – in the aspect of the upper unity of Atzilut wherein He and His life force and His organs are one – “So likewise in our hearts there is only One” in the aspect of Malchut of Atzilut as it is in Briyah in the lower unity.

והיינו הוי’ אחד ושמו אחד כידוע ודרך כלל נקרא הוי’ ואדני הוי’ ואלקים סובב כל עלמין וממלא כל עלמין

This is the matter of[21] “Hashem is one, and His name is one” as known.  In general this is called[22] Havayeh and Adonai or Havayeh and Elokim,[23] referring to [how He] encompasses [and transcends] all worlds (Sovev Kol Almin), and how He permeates all worlds (Memale Kol Almin).

והוא הנק’ ג”כ בשמות דמ”ה וב”ן שם מ”ה בז”א ושם ב”ן במלכות הבא בבחי’ מילוי ומילוי דמילוי כו’

These [aspects] are also called by the names Ma”H and Ba”N.  The name of Ma”H refers to[24] Zeir Anpin and the name Ba”N is in Malchut,[25] as they come forth in a way of expansion (Miluy) and expansion of expansion (Miluy D’Miluy) etc.

 (וענין המלוי ידוע ע”ד דוגמא כשהאות יו”ד בא במבטא במלוי ו”ד זהו פי’ וביאור לאות נקודה דיו”ד הכתוב

(The matter of expansions (Miluy) is known by way of example from the letter Yud-י. When it is pronounced (as a word) it has an expansion of Vov and Dalet (יו”ד), which is the explanation and expansion of the point of the written letter Yud-י.

וכאשר יצטרך לפרש גם את המלוי דו”ד יתוסף אותיו’ בוא”ו דלי”ת

And when one needs to explain the expansion of the Vav-ו and Dalet-ד, they too expand into additional letters of Vav-וא”ו and Dalet-דלי”ת.

וכן מילוי דוא”ו דלי”ת עד כמה פעמי’ מלוי דמלוי כו’

And so on with the expansions of the Vav-וא”ו and Dalet-דלי”ת until there are multiple expansions upon expansions (Miluy D’Miluy) etc.

שכ”ז אינו רק הילוך והשתלשלו’ הארת אור השפע הבא דרך פרט דפרט יותר מן ההעלם לגלוי דגלוי עד גלוי פרט דפרט היותר אחרון

All of this is merely the flow and chaining down of the ray of light and influence as it comes in a manner of the specifics of the specifics from concealment into revelation, and revelation upon revelation, until the final most specific detail.

ע”ד שמבואר במ”א בענין וידבר ג’ אלפים משל שהן כמו רבוי צירופי’ הבאים בהשתלשלות זא”ז זה פנימי לזה כמשל לנמשל שמשתלשל ויורד כי משל של הנמשל זה צריך אליו משל כמ”ש בזהר

This is similar to what is explained elsewhere regarding the matter of “He spoke three thousand analogies” which are like the multitude of combinations which come in a way of chaining down, one after the other, each one internal to the next, like an analogy to an analogue which descends and chains down. For, [even] the analogy for this analogue itself requires an analogy, as stated in the Zohar.[26]

וכך הוא ענין המילוי הבאין בגלוי מן ההעלם כפרט היוצא מן הכלל כו’

This is likewise the matter of the expansions (Miluy)[27] which come into revelation from concealment, like a specific detail which comes forth from a general principle etc.

ויש בחי’ מילוי בהיפך שנתעלם בהעלם תוך העלם כו’ וכמ”ש במ”א שזהו ענין לבוש המסך כו’ וד”ל

There is also the aspect of expansion in the opposite sense, where there is concealment upon concealment, as explained elsewhere that this is the matter of the garment of the screen (Masach) etc.  This will suffice for the understanding.

 

End of Chapter Fifty-One

 

[1] Etz Chaim, Shaar 42, Ch. 13-14; Torah Or Lech 12c;

[2] Etz Chaim, Shaar 42, Ch. 13; Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim, Vol. 3, p. 881;

[3] Psalms 36:10; Maamarei Admor HaEmtzaee, Bereishit p. 185; Dvarim Vol. 1, p. 178; Torat Chaim Vayeshev, 205a

[4] Zohar Bereishit 15b; Maamarei Admor HaEmtzaee, Shmot Vol. 1; p. 159

[5] Talmud Bavli, Shabbat 77b

[6] Psalms 18:12; Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 3, p. 1,057.

[7] Psalms 84:12; Tanya, Shaar HaYichud V’HaEmunah Ch. 4; Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 2, p. 400; Na”Ch p. 395.

[8] Exodus 20:18; Maamarei Admor HaZaken, Parshiot HaTorah, Vol. 1, p. 342; Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 4, p. 1,371; Torat Chaim Bereishit 36c.

[9] Palms 91:1

[10] Talmud Bavli, Chagiga 12a; Likkutei Torah, Shir HaShirim 4d.

[11] Etz Chaim, Shaar 42, Ch. 13; Torat Chaim, Noach, 58a.

[12] Genesis 31:52; Maamarei Admor HaZaken, Inyanim p. 313; 5567 p. 250; Sefer HaMaamarim 5650 p. 308; Maamarei Admor HaEmtzaee, Drushei Chatunah Vol. 2, p. 505 & p. 537; Torat Chaim, Vayetze, 178a.

[13] Sefer Yetzirah 4:12; Torat Chaim, Bereishit 21d.

[14] See Bereishit Rabba 21:5; Maamarei Admor HaEmtzaee, Vayikra Vol. 2, p. 721.

[15] Tanya, Ch. 21

[16] Isaiah 44:6

[17] Talmud Bavli, Psachim 56a; Zohar Bereishit 18b.

[18] Deuteronomy 4:35, 4:39

[19] Zohar Terumah 135a

[20] Talmud Bavli, Psachim 56a; Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 3, p. 1,063; Shaarei Teshuvah p. 60d.

[21] Zacharia 14:9; Maamarei Admor HaEmtzaee, Bereishit p. 537.

[22] See Zohar Naso 129a; Zohar Vayikra 11a & 11b; Maamarei Admor HaZaken, Parshiot HaTorah Vol. 2, p. 524; Torat Chaim, Noach 64c.

[23] See Zohar Naso 129a; Zohar Bereishit 22a; Zohar Acharei 65a; Maamarei Admor HaEmtzaee Vayikra Vol. 1, p. 307.

[24] Etz Chaim, Shaar 17, Ch. 4

[25] Etz Chaim, Shaar 18, Ch. 3; Shaar 29, Ch. 2; Shaar 34, Ch. 2 Klal 13; Shaar 39, Drush 7.

[26] Zohar Terumah 145a; Maamarei Admor HaZaken, Parshiot HaTorah, Vol. 1, p. 350; Torat Chaim Lech Lecha 81d.

[27] See Siddur of Alter Rebbe, Shacharit 51a; Biurei HaZohar, Tisa 53a and on.

Navigation