Shaar HaYichud The Gate of Unity Chapter 46

Shaar HaYichud

The Gate of Unity

By

The Holy Rabbi Dov Ber of Lubavitch

Translated and Annotated by Shimon Markel

Edited by Rabbi A. Markel

Copyright © 2004

Chapter 46

 

אך הנה בתורתו של ר”מ הי’ כתוב כתנות אור באלף כו’ כנ”ל

However, as mentioned above, in the Torah of Rabbi Meir it was written, ((כתנות אור “Cloaks of light” – (Katnot Ohr), with an Aleph (א) etc.

להיות ידוע בשרש בחי’ התיקון מבחי’ שם מ”ה החדש דא”ק כו’ וכמ”ש במ”א שזהו בחי’ מלך השמיני שרש התיקון דמ”ה דחכמה כו’

For it is known that the aspect of Tikkun – Rectification is from the aspect of the Shem Ma”H HaChadash – the new name of Ma”H (מ”ה) of Adam Kadmon, and as discussed elsewhere, this is the aspect of the eighth king which is the root of the rectification of Ma”H-מ”ה of Chochmah etc.[1]

 (והוא בחי’ יוסף פותר חלומות

(This is the aspect of Yosef who is the interpreter of dreams.[2]

כי הגלות נמשל לחלום שהוא מעין הרהורי לבא דז”א שהוא בבחי’ שינה הנק’ דורמיטא הסתלקות המוחין כו’

For the exile is compared to a dream state,[3] and it resembles the thoughts of the heart of Zeir Anpin which is in an aspect of sleep which is called the Durmita-Slumber and withdrawal of intellect etc.[4]

 ומאותיות שבדמיון החלום מצרף בהם צירופי’ טובים ומתוקני’ עפ”י מקור עומק החכ’ דא”ק שבמצחא כו’

And from the letters of the imaginations of the dreams he combines them into good, rectified combinations according to the source of the depth of Chochmah of Adam Kadmon which is in the forehead etc.

 וזהו תופר אותיות פורת ופותר כו’ ולכך נק’ אברך כמ”ש במ”א)

This is why Tofer-תופר-tailor shares the same letters as Porat-פורת-fruitful[5] and Poter-פותר-solver etc,[6] and it is for this reason that he is called Avrech,[7] as explained elsewhere at length.)

והיינו אחר הבירורים דרפ”ח ניצוצין שנפלו ג”כ עם פירור ופיזור האותיות וכלי’ דתהו כנ”ל בשכל המצומצם באות הנפרד ואז נק’ כתנות אור באלף.

In other words, it is called a garment of light with an Aleph-א after the rectification of the two-hundred and eighty eight sparks which fell along with the scattering and fragmentation of the letters and vessels of Tohu, as we previously explained in regard to the constricted intellect of the separated letters.

וביאור הדברי’ ידוע להיות דכתנות עור המלביש שנק’ חשמל הרי הוא בא בבחי’ הגשמה דוקא וכמו ענין המשל לנמשל

The explanation of the matter is as known that the “garment of skins” which garbs [Zeir Anpin etc,] and is called the Chashmal, comes in a way of coarseness specifically, just like an analogy [is coarse] in relation to the analogue.

(וכענין הגשמת השכל בבחי’ רוב ההסבר עד שתינוק קטן ישיגו כו’)

(This is also like the coarsening of an intellectual concept through many explanations until a small child can grasp it etc.)

והוא בחי’ נוגה כמו האור המאיר באפילה שאורו ניכר שם יותר

This is the aspect of Nogah-luminescence, which is like a light that illuminates within the darkness wherein its light is more recognizable

עד שנראה אורו מבהיק ביותר מאור המאיר במקום אורה כמו שאמרו שרגא בטיהרא מאי מהני

to the point that its light is more apparent and glaring than light that radiates in a place that is bright, as was stated,[8] “A candle in the sunlight is ineffectual.”

אבל אור שרגא באישון חושך ואפילה אורו מבהיק ביותר

In contrast, the light of a candle in thick darkness is much more glaring.

והיינו לפי שהוא מאיר את החושך והאפילה דוקא

This is specifically because it is illuminates the thick darkness,

שא”א לומר באור הנר מצד עצמו שמבהיק אורו בעצם בחושך לילה יותר מביום

though it is not possible to say that the light of the candle[9], in and of itself, is essentially more luminescent in the darkness of night than in the day.

רק מצד החושך שהוא היפוכו ע”כ ניכר בו יותר אור

It is only because the darkness is its opposite that its light becomes more apparent.

ואין זו הבהקה אמיתית מצד עצמו רק שנראה לעין בהבהקה יותר מפני החושך דוקא שבו בא יתרון האור לעין הרואה לבד

This is not true radiance in and of itself. It only appears more radiant to the eye specifically because in the darkness its light is more apparent, but only in the eye of the beholder.

וזהו כמו הבהקת ובהירת אור האבן טוב בהיותו מצוייר בגסות החומר שהוא בהיר יותר משהוא מצוייר בחומר זך ובהיר כו’ מטעם זה

This is similar to the radiance and glimmer of a precious stone when it is displayed on coarse material. It will appear to be more radiant than if it were to be displayed on clear, luminescent material, for the same reason.

 (וכהבנת והשגת לתכלית עומק אור השכל במשל זר שהוא ענין גס וזר דוקא מטעם זה כו’)

(This is also like the understanding and comprehension of a deep intellectual light through an extraneous analogy, which is coarse and foreign [to the concept]. It is because of the same reason etc.)

וזהו בחי’ נוגה שיש בו ב’ פרושי’ כידוע

This, then, is the aspect of Nogah which has two explanations, as known.

הא’ מענין נוגה אור או יגיה חשכי וכה”ג

The first is like the verse,[10] “Nogah Or – A light will shine,” or [the verse,[11]] “Yagiha Chashkhi – illuminate my darkness” and the like.

והב’ ל’ בליטה לחוץ וכמ”ש כאשר הוגה מן המסילה כו’ וכן ההוגה את ה’ כו’ וכמו הגיון שבמח’ כמ”ש והגית בו כו’ וכן והגיון לבי כו’

The second is a terminology of an outward protrusion.[12]  This is like the verse,[13] “When he moved out (Hogah) of the path etc,” and likewise,[14] “one who pronounces (HaHogah) the Divine Name etc.”  It also is like the contemplation (Higayon) of the thought, as stated,[15] “and you shall contemplate it (V’Higita bo) etc,” or,[16] “the contemplation of my heart (Hegyon leebee) etc.”

ושניהם עולין לכוונה א’

Both of these [explanations] amount to the same intended meaning.[17]

כמ”ש במ”א ע”ד דוגמא מאור השמש המאיר בענן שאורו מוכפל שם וניכר הוא שם ביותר משניכר בגוף השמש עצמו

This was explained elsewhere by way of example from the light of the sun[18] as it radiates through a cloud; that its light is increased there and is more recognizable than [when looking at the light that comes from] the body of the sun itself.

כי מפני הזדככות גשם הענן שבהרכבת חלקי המים שבו יוכר שם האור בכל פרטי חלקיו ביותר כמו ג’ גווני קשת שנק’ מראה הנוג’ כמ”ש כמראה הקשת כו’ כן מראה הנוגה כו’

For, because of the purification of the physicality of the cloud and the composition of the element of water within it, the details of the light are more recognizable there, such as the three primary colors of the rainbow, which also is called by the term “the appearance of the Nogah.”  This is as stated,[19] “Like the appearance of a rainbow etc, so was the appearance of the Nogah-brightness.”

וכמו פרטי חלקי גוונין שבאבן טוב לא ניכר יפה כ”כ כ”א בהיותו מורכב באיזה חומר אך לא בחומר גס אלא בחומר זך וצלול שיבהיק אורו ביותר

This is like how the specific elements and colors of a precious stone are not so recognizable except when it is set in a setting, but not in a coarse setting, but rather in a bright and shiny setting which causes its light to radiate more.

וכך הוא ענין הב’ בפי’ נוגה שהוא בחי’ הבליט’ בגשם זך שנזדכך קצת שם בולט והוגה האור כמו יגיה חשכי דוקא

So likewise is the matter of the second meaning of Nogah, in that it is an aspect of the protrusion in a refined substance which has become somewhat more refined. There the light stands out and radiates, as in the verse, “illuminate my darkness”, specifically.

וכן הגיון שבמח’ עיוני’ שבא אור השכל בבחי’ בליטה לחוץ בגשם האותיות שבהרהור המח’ שאז דוקא ניכר ומושג הארת עומק השכל יותר וז”ש והגית בו כו’

This is also like the Higayon-contemplation of the analytical thought, through which the light of the intellect comes to protrude outward into the substance of the letters of contemplative thought. It is specifically then that the grasp and radiance of the depth of the concept becomes more recognized.  It is regarding this that the verse states, “And you shall contemplate it (VeHigitah bo) etc.”

 והיינו ג”כ כמו ענין המשלים שבולט ומושג שם אור השכל יותר כנ”ל

This likewise is similar to the matter of analogies, through which the light of the concept stands out and is more [easily] grasped, as discussed above.

והוא בחי’ נוגה דע”ס כו’ בכלל שזהו בחי’ הישות המורגש ובולט

This, then, is the aspect of the Nogah of the ten Sefirot in general, i.e. it is the aspect of their substance which is noticeable and protrudes.

 (ע”ד המבואר במ”א בענין ראית איש חכם בעיניו כו’ וכן ופלגשו ושמה ראומה ראו שאני בטל כו’ וכהתלהבות אלקית המורגשת כו’)

(This is as explained elsewhere regarding the verse,[20] “Have you seen a man, wise in his own eyes etc,” and like the verse,[21] “And his concubine whose name was Reumah,” i.e. Re’u-see that I am sublimated [Mah] etc, or like ecstasy in G-dliness which comes in a way that is felt etc.)

וכ”ז שרש בחי’ החשמל שנעשה מחיצוניות דבינה

All of this is the root of the aspect of the Chashmal which is made from the externality of Binah.

 (שמזה נעשו בחי’ הכנפיים כמ”ש על גוזליו ירחף כו’ אימא פריש’ גדפהא כו’ ונק’ כנפי שכינה שמשם שרש נשמות הגרים כו’

(From here the aspect of “The Wings” are made,[22] as stated regarding the verse “He hovers over his young etc,” that “the mother (Imma) spreads her wings etc.” It is likewise called[23] the Kanfei HaShechinah-“The wings of the Shechinah”, which also is the root of the souls of converts etc.[24]

 וזהו ג”כ ענין מאמר הזהר ע”פ בקר אערך לך ואצפה דוד אתקין האי חופאה לחפאה בקר דיוסף כו’ ועביד נהורא לאתלבשא כו’ עד אינון דאקרון כנפין עילאין כו’ כמ”ש ביאורו במ”א)

This is also the explanation of the statement in Zohar on the verse,[25] “In the morning I will order (the letters of my prayer) and I will see”, [about which the Zohar comments,] “David prepared this canopy to cover over the morning of Yosef etc, he made a light to enrobe etc, until those that are called the upper wings etc,” as is explained elsewhere.)

עד שמזה נשתלשל ויורד עוד להיות בבחי’ המסך ממש הנק’ פרסא המפסיק ומבדיל בין אצי’ לבריאה כו’ והמל’ בוקע המסך (כמשי”ת)

Until from this [the Chashmal] chains down and descends even further to become an aspect of an actual Masach-screen which is called a “separator” that stops and separates between the [worlds of] Atzilut and Briyah etc., whereas the [Sefirah] of Malchut penetrates this screen (as will be explained).

אך ענין כתנות אור באלף הוא אחר התיקון ובירור דבחי’ נוגה דחשמל

However, the matter of the “garment of light” with an Aleph-א is after the rectification and clarification of the aspect of Nogah of the Chashmal.

שהוא ע”י בחי’ ביטול העצמי דמ”ה החדש דא”ק כו’ שרש התיקון הנ”ל עד שנהפך בחי’ היש המורגש דנוגה בבחי’ ביטול לאין ממש כו’

This is by means of the essential sublimation of the new Ma”H of Adam Kadmon etc, which is the source of the aforementioned rectification, until the Yesh-somethingness of Nogah which is noticeably felt becomes transformed to an aspect of actual sublimation to the Ayin-nothingnes.

וכאשר היש הוא בבחי’ אין הרי הוא יותר נעלה מבחי’ אין דמ”ה שבחכמה המברר כו’ כמ”ש במ”א

When the somethingness (Yesh) becomes an aspect of nothingness (Ayin) then it is even loftier than the aspect of the nothingness of the Ma”H of Chochmah which rectifies [it] etc, as explained elsewhere.[26]

 ע”כ נק’ כתנות אור כמו עוטה אור כשלמה כו’

It therefore IS called a “garment of light” as in the verse, “He covers Himself with light as a garment.”

שהוא בחי’ אור דתורה לאחר הבירור דמ”ה דח”ע שמברר לבחי’ ב”ן דנוגה שעולה למעלה מבחי’ מ”ה כו’

This refers to the aspect of the light of Torah after the clarification of Ma”H of the supernal Chochmah which rectifies the aspect of Ba”N of Nogah which then ascends to be higher than the aspect of Ma”H.[27]

 (כידוע דס”ג שהוא גס בו הי’ השבירה הרי לאחר הבירור דב”ן שנפל משבה”כ עולה בשרשו בבחי’ ס”ג כו’ שלמעלה משם מ”ה כו’)

(As known, the shattering was in[28] Sa”Gס”ג which is Gas-גס-coarse,[29] but after the rectification of Ba”N which [is what] fell during the shattering of the vessels, it ascends back to its source in Sa”G[30] which is higher than the name of Ma”H etc.[31])

ונק’ זיהרא עילאה עד”מ אור המזוכך ביותר בלבוש זך ובהיר עד מאד שע”י דוקא יכולים להסתכל בתוס’ הבהירות והבהקה בעין

This is called Zihara Ila’ah-The Upper Radiance, and is comparable to a very refined light within a refined and very radiant garment, through which one can gaze [and behold] a greater illumination and radiance with the eyes.

היפך הענין דנגה קודם הבירור שהוא בהסתר החשך רק שמצד יתרון האור בחשך הוא נראה אור מבהיק כו’

This is the opposite of the matter of Nogah prior to its rectification when it is in darkness so that it is only because of the light that radiates within the darkness that it appears to radiate brightly etc.

אבל הבהקת האור מצד עצם האור כאשר הלבוש עצמו עשוי מאור בהיר ומבהיק ביותר כזכוכית הבהירה ומבהיק ביותר שנק’ אספקלריא דנהר כו’

In contrast, the radiance of the light due to the essence of the light, when the garment itself is made of radiant and luminous light is like radiant and clear glass, which is called[32] “Aspaklaria D’Nahara – A lens that shines” etc.

 וכה”ג הוא הנק’ זיהרא עילאה שהנשמו’ מסתכלין ע”י בזיו השכינה בג”ע כו’ וכמ”ש במ”א וד”ל

And it is likewise called the upper radiance by means of which the souls gaze upon the ray of the Shechinah in the Garden of Eden etc,[33] as is discussed elsewhere.  This will suffice those of understanding.

 

End of Chapter Forty-Six

 


[1] See Etz Chaim (Shaar HaTikun), Shaar 10, Ch. 2 & Ch. 3; Also see Torah Or, VaYechi 103b; Maamarei Admor HaEmtza’ee, Dvarim Vol. 4, p. 1,482.

[2] Maamarei Admor HaEmtza’ee, Dvarim Vol. 4, p. 1,376. Torat Chaim VaYishlach p. 188d & VaYechi 243d; Torat Levi Yitzchak, Taanit p. 11.

[3] See Torah Or, Vayeshev p. 28c; Torat Chaim, Shemot, p. 52.

[4] See Etz ChaimShaar 29, Ch. 1; Mevo She’arimShaar 3, part 2, Ch. 17; Torat Chaim Shemot p. 53b.

[5] See Torah Or, Vayeshev p. 29a; :Likkutei Torah, Korach,  p. 55a; Torat Chaim, Vayechi, p. 242d.

[6] See Agadat Bereishit Ch. 82

[7] Genesis 41:43; Also see Siddur of the Alter Rebbe, Shaar Chanukah 280c; Maamarei Admor HaEmtza’ee, Dvarim Vol. 1, p. 30; Bereishit p. 490.

[8] Talmud Bavli, Chulin 60b; Maamarei Admor HaEmtza’eeHanachot 5577 p. 261

[9] Shulchan Aruch Alter Rebbe, Hilchot Pesach 433:6

[10] Job 22:28

[11] Samuel II 22:29; Psalms 18:29

[12] See Shaarei Teshuvah 63a

[13] Samuel II 20:13

[14] Talmud Bavli, Sanhedrin 90a

[15] Joshua 1:8

[16] Psalms 19:15

[17] See Imrei Binah, Shaar HaTefilin 97d.

[18] See Imrei Binah, Shaar HaTefilin 97d; Maamarei Admor HaZaken al Maamarei RaZa”L, p. 479; Maamarei Admor HaEmtza’ee, Na”Ch p. 350.

[19] Ezekiel 1:28

[20] Proverbs 26:12; See Maamarei Admor HaZaken, Maamrei RaZa”L p. 216; 5566 p. 91; Derech Mitzvotecha p. 62; Likutei Torah, Acharei 31d; Chukat 66c; Hemshech 5672 Vol.1 p. 177 & p. 292.

[21] Genesis 22:24; See Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 4, p. 1,493; Torat Chaim, Noach 51a; Ohr HaTorah, Noach Vol. 3, p. 1202; Mevo She’arim, Shaar 6 Ch. 2 & Ch. 5.

[22] See Zohar Balak 204b; Biurei HaZohar Balak 109b.

[23] Talmud Bavli, Shabbat 31a

[24] See Zohar, Introduction 13b; Maamarei Admor HaEmtzaee, Hanachot 5577, p. 10

[25] See Zohar Balak 204b; Biurei HaZohar Balak 109b.

[26] See Likkutei TorahBechukotai 47b; Also see Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 2, p. 576.

[27] See Etz Chaim, Shaar 5, Ch. 1; Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 1, p. 5; Vol 2. p. 573; Vol 4. p. 1,213.

[28] See Etz Chaim, Shaar 8, Ch. 1; Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 1, p. 5.

[29] See Maamarei Admor HaEmtzaee, Shmot Vol 2, p. 566; Dvarim Vol. 2 p. 379; Torat Chaim, Bereishit 9a.

[30] See Likkutei Torah, Bechukotai 47c;  Torat Chaim, Bereishit 16c.

[31] See Etz Chaim, Shaar 5, Ch. 1; Also see Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 1, p. 5.

[32] See Zohar, Noach 65b-61a.

[33] See Shaarei Teshuva p. 58c.

Navigation